Vereniging

Streekhistorische Vereniging Aeldakerka

De geschiedenis is van iedereen - Aeldakerka - is er ook voor u !

'Aeldakerka' is de naam van de Streekhistorische Vereniging voor Niekerk, Oldekerk, Faan en omstreken, zeg maar het oostelijke deel van de gemeente Grootegast. De vereniging werd in 1983 opgericht en telt inmiddels ruim 330 leden.
Aeldakerka is allerminst een stoffige club van wereldvreemde hobbyisten. De vereniging houdt zich actief bezig met allerlei zaken die te maken hebben met de geschiedenis van dit deel van het Westerkwartier. Het verleden van dit deel van het Westerkwartier wordt op verschillende manieren onderzocht en toegankelijk gemaakt. Niet alleen door studie, maar ook door bijvoorbeeld opgravingen, exposities, restauratie en archivering.
Het plezier in de beleving van de streekgeschiedenis staat daarbij voorop.

Wie met vakantie gaat naar verre streken bezoekt dan vaak oude kerken, kastelen of andere oudheden. We krijgen dan veel indrukken en informatie te verwerken. Het gekke is dat de meeste mensen lang zoveel niet afweten van de geschiedenis van hun eigen leefomgeving. Ja, dat de kerk in Niekerk heel oud is dat zie je zo. En dat er ooit een klooster stond op de Kuzemer is langzamerhand ook wel bekend. Maar wat was de invloed van dat klooster op de omgeving? en waarom heet Niekerk Niekerk als de kerk zo oud is? En waar lag dat Oldekerker meer? En wat had een Spaanse edelman hier ooit te zoeken? En hoe anders zag de dorpsgemeenschap er nog maar een halve eeuw geleden uit?
Aeldakerka probeert de belangstelling voor de geschiedenis van de eigen streek te stimuleren. Want als je je eigen achtergrond kent, begrijp je de wereld om je heen een stuk beter.

Aeldakerka is actief. Drie keer per jaar worden ledenavonden georganiseerd met vaak een lezing. De vereniging beschikt over een uitgebreid archief en een collectie voorwerpen. Alle leden krijgen het 'Aeldakerker Neis', het verenigingsblad met informatie, verhalen en nog meer. Aeldakerka heeft inmiddels een aantal boeken en brochures uitgebracht en diaklankbeelden en videofilms tot stand gebracht, soms in samenwerking met andere organisaties. Uit de vereniging is een koor voortgekomen met een streekhistorisch repertoire. En dan zijn er de speciale projecten, zoals een studie naar h et Kuzemerklooster, een 'bagel'project of opgravingen. Ook naar buiten toe stelt de vereniging zich actief op. Zo wordt jaarlijks meegewerkt aan de Open Monumentendag, worden projecten met anderen (zoals scholen) opgezet en zet Aeldakerka zich in voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op regionaal en provinciaal niveau.

Aeldakerka is er voor alle inwoners van onze regio, dus ook voor u. Lidmaatschap van de vereniging betekent niet alleen voordeel voor u zelf, zoals gratis toegang tot de ledenavonden, toezending van 'Aeldakerka Neis' (4x per jaar) en korting op de eigen uitgaven. Ook stelt u het bestuur van de vereniging in staat om de geschiedenis van uw eigen leefomgeving een plek te geven in onze hedendaagse samenleving. En dat is belangrijk, al was het maar om onze streek een eigen gezicht, een eigen karakter te laten behouden.
Om de kosten van het lidmaatschap hoeft u het niet te laten. Hoewel Aeldakerka het zonder overheidssteun moet stellen is de contributie al jaren minimaal. Dat betekent dat uw huisgenoten mee kunnen profiteren van de vele activiteiten van de vereniging.

Wilt u eerst wat meer weten van Aeldakerka informeert u dan eens bij een van de bestuursleden of bel de secretaris.

 

Privacyprotocol

Vorig jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Voor onze vereniging betekent dit dat we moeten vastleggen hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld. Daarvoor hebben wij dit Privacyprotocol opgesteld.

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Privacyverklaring Historische Vereniging Aeldakerka
Historische Vereniging Aeldakerka is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Via onze website geven wij informatie aan leden en niet-leden. Daarbij kunnen wij privacygevoelige informatie verwerken, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken:
-het verzamelen van persoonsgegevens beperken we tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;-we vragen eerst om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;-uw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;-we hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen ;
-we respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via email
info@historischeverenigingaeldakerka.nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u lid of vrijwilliger bent van onze vereniging of uw advertentie wordt geplaatst in Aeldakerker Neis, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

-naam

-bedrijfsgegevens

-NAW-gegevens

-e-mailadres

-telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

-om uw vraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.

-om uw inschrijving te verwerken voor het lidmaatschap, als vrijwilliger of als adverteerder

-om Aeldakerker Neis bij u te bezorgen


Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen tenzij wij dit met u overleggen. Ook geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 4 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 4 jaar nadat u lid, adverteerder en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uwgegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Identificatie
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding
Dit (vernieuwde) privacyprotocol is in werking getreden op 1 juli 2019.Contactgegevens:

Actueel op Facebook


Historische vereniging Aeldakerka | Smidshornerweg 18 | 9822 TL Niekerk | Tel: 0594-505798